Överblick

På lung- och allergimottagningen i Lund pågår ett forskningsprojekt som undersöker effekten av ett nytt läkemedel för patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Studieläkemedlet ges som en injektion under huden (subkutant).

Du kan vara aktuell för denna läkemedelsstudie om du:

  • Har medelsvår till svår KOL
  • Är mellan 40 och 80 år
  • Är nuvarande eller tidigare rökare
  • Inte har någon historik av astma
  • Är fri från övriga allvarliga sjukdomar
  • Har haft minst 2 försämringar senaste året som krävt kortison- och/eller antibiotikabehandling
  • Står på behandling med långtidsverkande luftrörsvidgande läkemedel och kortison genom en inhalator.

Då studien till en början innefattar besök varannan vecka är det viktigt att du bor på pendlingsavstånd till Lund.

Alla deltagare får flera hälsokontroller under studien och din medverkan är frivillig och kostnadsfri. Studien är godkänd av Läkemedelsverket och Etikprövningsmyndigheten.

Fyll i formuläret nedan för att anmäla ditt intresse. En ansvarig för studien kommer då att ta kontakt med dig.